Skargi i wnioski

Skargi i wnioski w Podkarpackim OW NFZ w Rzeszowie można zgłaszać do Sekcji – Skarg i Wniosków Wydziału Spraw Świadczeniobiorców POW NFZ:

Podkarpacki OW NFZ

ul. Zamkowa 8

35-032 Rzeszów

tel. 17 86 04 170

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, poczty elektronicznej poświadczonej podpisem elektronicznym oraz ustnie do protokołu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Przedmiotem skargi może być w szczególności:

1) naruszenie praw świadczeniobiorców w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o ich udzielanie;

2) przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez Fundusz;

3) zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Funduszu.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności :

sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, a także sprawy związane z lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Fundusz.

Ponadto Pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może złożyć skargę także do innych instytucji:

Rzecznika Praw Pacjenta

Aleja Zjednoczenia 25

01-829 Warszawa

Infolinia Rzecznika:

0-800-190-590

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej – www.nil.org.pl,

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych –www.izbapiel.org.pl

Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel./fax: (22) 860 70 86

Przewiń na górę
Skip to content