• Skargi i wnioski

  Opublikowany przez  • 25 czerwca, 2012 • Pacjenci

  Skargi i wnioski w Podkarpackim OW NFZ w Rzeszowie można zgłaszać do Sekcji – Skarg i Wniosków Wydziału Spraw Świadczeniobiorców POW NFZ:

  Podkarpacki OW NFZ

  ul. Zamkowa 8

  35-032 Rzeszów

  tel. 17 86 04 170

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, poczty elektronicznej poświadczonej podpisem elektronicznym oraz ustnie do protokołu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

  Przedmiotem skargi może być w szczególności:

  1) naruszenie praw świadczeniobiorców w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o ich udzielanie;

  2) przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez Fundusz;

  3) zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Funduszu.

  Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności :

  sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, a także sprawy związane z lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Fundusz.

  Ponadto Pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może złożyć skargę także do innych instytucji:

  Rzecznika Praw Pacjenta

  Aleja Zjednoczenia 25

  01-829 Warszawa

  Infolinia Rzecznika:

  0-800-190-590

  Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej – www.nil.org.pl,

  Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych –www.izbapiel.org.pl

  Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

  ul. Stawki 2

  00-193 Warszawa

  tel./fax: (22) 860 70 86

  Informacje o